Jakie atesty musi mieć folia do żywności?

Wszystkie produkty żywnościowe muszą gwarantować pełne bezpieczeństwo zdrowotne konsumentom, a specjalne wymagania dotyczą również materiałów, które będą użyte do ich pakowania. W przypadku tworzyw sztucznych takich jak folia do żywności ważne jest powstrzymywanie przed przedostaniem się do wnętrza zanieczyszczeń i substancji stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludzi, jak i ochrona przed migracją użytych do ich wyprodukowania komponentów.

Jakie przepisy obowiązują w zakresie tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością?

Podstawowym obowiązkiem producentów wytwarzających taśmy foliowe do żywności jest przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz kodeksu dobrych praktyk (GMP) w zakresie doboru materiałów, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, a przy tym nie prowadzą do niedopuszczalnych zmian w składzie żywności ani nie wywołują pogorszenia jej cech organoleptycznych. Użyte substancje muszą znajdować się w załączniku do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, tj. tzw. unijnego wykazu substancji dozwolonych.

Konieczne jest przeprowadzenie badań na migrację globalną w akredytowanym laboratorium. Jest to badanie często wymagane przez klientów, ale też konieczne do uzyskania atestu PZH.

Jaka dokumentacja jest wymagana w przypadku folii do żywności?

Podstawowym dokumentem zaświadczającym, że wyrób spełnia wymagania, jest wystawiona przez producenta deklaracja zgodności. Jest ona wystarczającym poświadczeniem, jednak dobrym uzupełnieniem będzie atest wydawany przez Państwowy Zakład Higieny, będący potwierdzeniem, że w wyniku przeprowadzonych badań w wyrobie nie stwierdzono obecności substancji zabronionych.